این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دریافت نمونه فایل پوستر بر اساس فرمت مورد نیاز همایش
دریافت نمونه فایل پوستر بر اساس فرمت مورد نیاز همایش

از پژوهشگران گرامی تقاضا می‌گردد به منظور یکنواختی در تنظیم پوستر ارائه مقاله، از مسیر زیر نمونه فایل راهنمای تنظیم پوستر را دریافت نموده و بر اساس قلم و اندازه پیشنهادی پوستر تنظیم شود.
ابعاد پوستر 100*70 بصورت عمودی باشد.
اطلاع رسانی --- فایل‌ها --- نمونه فایل پوستر بر اساس فرمت مورد نیاز همایش --- دانلود

back2016-09-22Voting is58 time