این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > اخبار
.: اخبار

از پژوهشگران گرامی تقاضا می‌گردد به منظور یکنواختی در تنظیم پوستر ارائه مقاله، از مسیر زیر نمونه فایل راهنمای تنظیم پوستر را دریافت نموده و بر اساس قلم و فونت پیشنهادی پوستر تنظیم شود.
اطلاع رسانی --- فایل‌ها --- نمونه فایل پوستر بر اساس فرمت مورد نیاز همایش --- دانلود