این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تلفن دبیرخانه همایش
از پژوهشگران، اساتید و دانشجویان تقاضا می‌شود در صورت هرگونه سوال، با دبیرخانه همایش به شماره 01133687584 تماس حاصل نمایند.

 از پژوهشگران، اساتید و دانشجویان تقاضا می‌شود در صورت هرگونه سوال، با دبیرخانه همایش به شماره 01133687584 تماس حاصل نمایند.

back2016-10-05Voting is5 time